KLANTCASE: Woningcorporatie HW Wonen

31 mei 2016

Woningcorporatie HW Wonen uit de Hoeksche Waard is druk bezig met het realiseren van nieuwe woningen. Tientallen projecten lopen momenteel bij de corporatie, en mede daarom koos het vorig jaar voor HB Vastgoed van softwareleverancier HB Software. CorporatieGids.nl sprak met Hoofd Administratie Kees van den Berg, over het belang van nieuwbouwprojecten en de rol van ICT hierin. "Nieuwbouw is noodzakelijk om ons bezit op peil te houden."

Bij haar nieuwbouw richt HW Wonen zich niet alleen op het betaalbaar houden van haar woningen, maar ook op duurzaamheid. "Deze nieuwe woningen moeten uiteindelijk energieneutraal worden, maar op zo'n manier dat de woonlasten voor de (huidige) bewoner betaalbaar blijven. Ook willen wij ons bezit levensloopbestendig maken. Een voorbeeld hiervan zijn de grondgebonden seniorenwoningen - woningen met één verdieping zonder drempels of trappen. Deze woningen kunnen wij later gemakkelijk voor andere doelgroepen geschikt maken."

"Daarnaast zal ook onze bestaande woningvoorraad worden aangepakt. Verduurzaming heeft een hoge prioriteit bij HW Wonen. Ons doel is de energielasten van de huurder naar beneden te krijgen en een verlaging van de CO2-uitstoot van ons woningbezit. Wij streven ernaar een gemiddeld energielabel B voor ons woningbezit te krijgen."

Uitbesteden
Kees legt uit dat de corporatie een deel van haar nieuwbouw uitbesteedt. "Denk hierbij aan onderdelen als ontwikkeling, begeleiding en het uitvoerend toezicht. Dat zien wij immers niet direct meer als onze kerntaak. Toch voeren wij het grootste deel van de projecten zelf uit, en daarom hebben wij meerdere projectleiders in dienst."

De grootste uitdaging bij deze projecten is om binnen de gestelde tijdspanne en budget te blijven, maar ook om de beperkingen van de nieuwe Woningwet te overwinnen. "Door marktpartijen wordt er amper in het middeldure segment geïnvesteerd, waaronder de huurwoningen boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro per maand. De nieuwe wet- en regelgeving legt extra beperkingen op dit deel. Wij willen ons vooral focussen op de betaalbare huisvesting van onze primaire doelgroep, onder deze grens dus."

Rol ICT
Bij deze projecten is een goede ICT-basis essentieel volgens Kees: "Dat begint al op de 'digitale tekentafel' bij de schets en het latere ontwerp. Het uitwisselen van gegevens met bouwpartners is ook digitaal een feit geworden, net als de opzet van stichtingskosten, het bewaken van projectkosten en het verloop van de cashflows. Zonder ICT zijn de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwprojecten niet meer voor te stellen. ICT geeft ons namelijk de volledige controle, door informatie via rapportagefunctionaliteiten te ontsluiten. Zo krijgen wij volledig inzicht in de ontwikkelings- en beheerprojecten van vastgoed bij HW Wonen."

Efficiënter werken
De corporatie uit de Hoeksche Waard heeft hierbij gekozen voor HB Vastgoed en rapportagetool Exsion van HB Software. "Zij zijn na een intensief selectietraject als beste partner uit de bus gekomen. Vooral Exsion, de aansluiting op onze digitale factuurverwerking en de koppelmogelijkheden met ons primaire systeem (BIS van NCCW), digitale archief (Klantvenster van Techxx) en documentcreatietool (SmartDocuments) waren voor HW Wonen erg belangrijk. De eerste fase is inmiddels achter de rug, en binnenkort begint de tweede ronde waarbij enkele wensen en verbeterpunten worden geïmplementeerd."

"HW Wonen ontwikkelt zich meer en meer richting een procesgestuurde organisatie. De afdeling Vastgoed bestaat bij HW Wonen uit Ontwikkeling, Beheer en Diensten met verantwoording aan de Wijkteams. Ontwikkeling en Beheer werkten tot voor de recente implementatie met twee verschillende systemen van één leverancier. Nu werken beide afdelingen met hetzelfde systeem van HB Vastgoed, en zijn procedures op elkaar afgestemd. Projectleiders zijn hierdoor makkelijk uitwisselbaar, en ook het Planmatig- en Contractenonderhoud worden als project in HB Vastgoed vastgelegd en bewaakt. Uiteindelijk betekent dit ook dat wij als organisatie efficiënter kunnen werken, met name door de standaardisatie van de offerte uitvraag en het verstrekken van opdrachten. Daarnaast hebben wij meer tijd over voor andere zaken en kunnen wij sneller managementinformatie genereren."

Minder nieuwe projecten
Kees sluit af door aan te geven dat HW Wonen - hoewel ze nu bezig is met verscheidende nieuwbouwprojecten - het de komende jaren rustiger zal aandoen. "Op dit moment hebben wij twee grote zorgprojecten in ontwikkeling; Rembrandt en De Open Waard. Nadat deze zijn afgerond zal HW Wonen 'terughoudend' zijn in het realiseren van nieuwbouwwoningen. Wij hanteren sinds kort een meer integrale kijk op onze vastgoedsturing. Centraal staat daarbij het proces van beleids- en planvorming, opgebouwd vanuit een strategische, tactische en operationele laag. De wensportefeuille moet daarbij aansluiten op de toekomstige vraag en de wensen van onze doelgroep. Onze vastgoedportefeuille zal als gevolg daarvan de komende jaren niet verder groeien."

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 31 mei 2016
Artikel